Inženýrská činnost

Provedení inženýrské činnosti před zahájením výstavby

Vyřízení územního rozhodnutí

Zahrnuje činnosti vedoucí k vydání příslušného rozhodnutí podle Stavebního zákona 183/2006Sb. Součástí jsou také projednání záměru s dotčenými orgány státní správy a se správci inženýrských sítí a s příslušnými úřady.

Vyřízení stavebního povolení

Zahrnuje činnosti vedoucí k vydání příslušného rozhodnutí podle Stavebního zákona 183/2006Sb. Součástí jsou také jednání s dotčenými orgány státní správy a se správci inženýrských sítí zajištění vyjádření vedoucí k vydání stavebního povolení

Jednotlivé úkony při provádění představební inženýrské činnosti

prověření souladu investičního záměru s územním plánem v zájmovém území a zajištění vyjádření odboru územního rozvoje a architektury MmZ včetně formulace regulačních podmínek.

zajištění vyjádření obce a města

vypracování soudně znaleckých posudků na předmětné pozemky a nemovitosti

digitální geodetické výškopisné a polohopisné zaměření pozemků včetně zaměření napojovacích bodů inženýrských sítí a dopravních uzlů

odborný hydrogeologický posudek včetně vrtaných a penetračních sond, sloužící k   ekonomicky únosnému návrhu způsobu založení objektu

odborný posudek případné kontaminace půdy v zájmovém území

koordinace investičního záměru s aktivitami na sousedních pozemcích

předběžná jednání se všemi zainteresovanými orgány státní správy

jednání se správci inženýrských sítí o možnostech, potřebných kapacitách a místech napojení na stávající vedení a média

jednání s majiteli sousedních pozemků o vedení přípojek všech inženýrských sítí a dopravního napojení za účelem k získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě

vypracování zvláštní dokumentace dle zákona č. 244/1992 Sb. resp. zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí - proces E.I.A.

zajištění zpracování odborného posudku - oponentury dle zákona č.244/1992 Sb. resp. zákona č.100/2001 Sb. - E.I.A.

příprava dokladů k vyřízení územního rozhodnutí,

příprava podkladů pro podporu jednání a jednání na státních orgánech, vyjadřujících se k programu ÚSP

příprava a doložení dokladů pro vyřízení stavebního povolení

 

18. 6. Milan

Zítra: Leoš

Návštěvnost stránek

070646
pata Stav.jpg